Được phong chân phước mà không có phép lạ, rất hiếm nhưng có thể!