Đức Thánh Cha tiếp kiến chung tín hữu hành hương: 24-5-2015