Đức Thánh Cha: Lòng thương xót là kiểu sống của người Ki-tô hữu