Đức Thánh Cha: Làm chứng là phá đổ một thói quen và loan truyền lòng thương xót