Đức Thánh Cha kêu gọi giảm chênh lệch về săn sóc sức khỏe