Đức Thánh Cha: Hãy luôn nhớ nơi chúng ta được chọn