Đức Phanxicô được nhắc nhở về các nhận xét của ngài về người biệt phái