Đức Hồng y Pell cử hành thánh lễ công khai đầu tiên tại Roma