Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo chia sẻ về LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA