Đức Cha Đôminicô Mai Thanh Lương đã về Nhà Cha trên Trời