ĐTC trao dây Pallium cho Đức tân Thượng phụ Công giáo Latinh ở Giêrusalem