ĐTC nói ngài cầu nguyện để ly giáo không xảy ra nhưng ngài không sợ ly giáo