Diễn viên của Cuộc Khổ nạn của Chúa Kitô Jim Caviezel.