ĐHY Kasper nói rằng tuyên ngôn của ĐHY Mueller tuyên truyền “sự nhầm lẫn và chia rẽ”