ĐGH triệu tập khóa họp các Chủ tịch HĐGM về nạn lạm dụng