DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN BẦU VÀO BAN THƯỜNG VỤ/ HĐMVGX NHIỆM KỲ 2020 – 2024