Có một không hai: Chặng đàng Thánh Giá dài 400 km ở Ắn Độ.