CHỨNG NHÂN TỬ ĐẠO -VINH THIÊN TUẾ THẾ QUYỀN BÁCH HẠI -NHỤC MUÔN ĐỜI