CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH – NGÀY CẦU NGUYỆN CHO ƠN THIÊN TRIỆU TẠI GIÁO XỨ TÂN VIỆT