CHIÊU SINH KHÓA II – 2018 LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG MỞ TẠI GX. TÂN VIỆT