Caritas Tân Việt đem chút niềm vui Chúa Phục Sinh đến với trại phong Bến Sắn- Bình Dương.