Các Giám mục Ý bảo vệ việc treo Thánh giá trong các lớp học