Các điều kiện lãnh Ơn Toàn Xá trong tháng 11 được điều chỉnh