CA ĐOÀN CHÚA THĂNG THIÊN VỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐÊM DIỄN NGUYỆN 2015