Cả các em tuổi vị thành niên cũng được gọi để nên thánh!