BẾ MẠC NĂM THÁNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO TẠI CẦN THƠ : NOI GƯƠNG VÀ BẢO VỆ ĐỨC TIN