Bài Giảng lễ tạ ơn kỷ niệm 67 năm thành lập Giáo xứ do Cha xứ Đa minh Vũ Ngọc Thủ giảng lễ