Bác ái là một trong những sinh hoạt mục vụ chính của Giáo Xứ