137 EM THIẾU NHI THÁNH THỂ ĐƯỢC XƯNG TỘI VÀ RƯỚC CHÚA LẦN ĐẦU TẠI GX TÂN VIỆT.